Zajęcia dla żłobka

Lista realizowanych zajęć

Poczta pantoflowa

Zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
 • wykonanie próśb opiekuna,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki

Zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:

 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
 • osiągnięcie integracji w grupie,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało

To propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom:

 • właściwą koordynację ciała,
 • poznanie własnego ciała w ruchu,
 • integracja grupy,
 • wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka,
 • rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy

z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej…

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury,
 • nabycie swobody językowej,
 • ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
 • nabycie melodii języka,
 • osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
 • nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
 • nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Kolorowe kredki

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. 

Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń…

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych zapewnia maluszkom:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,
 • kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
 • wyrażanie indywidualnej kreatywności,
 • rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

Ćwierkające ptaszki kredki

Relaksacja to rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejsza się negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. W wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój. Wśród metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych zapewnia maluszkom:zwrócenie uwagi na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w rytm swojego ciała.

 • nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
 • potrafi odczuć piękno utworów muzycznych i uspokoić pod wpływem muzyki,
 • poprawia samopoczucie dzieci,
 • wpływa na pozytywne postrzeganie otoczenia.

Krzywe zwierciadło

Głównym założeniem tych zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Zajęcia ruchowe nie tylko wspomagają rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. To metoda uniwersalną, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych zapewnia maluszkom:

 • zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
 • rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
 • rozwój psychoruchowy poprzez realizację zadań ruchowych,
 • naukę świadomości siebie,
 • naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Czerwony kapturek

Zajęcia teatralne, będące z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. 

Dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Prowadzone zajęcia aktywizują spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie.

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia maluszkom:

 • modelowanie uczuć oraz postaw,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwój zainteresowań,
 • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji