Program dla przedszkola

 Przedszkole Niepubliczne Gumisiowa Dolina realizuje:

Program Wychowania i Edukacji Przedszkolnej
„Przedszkole trzylatka”
Dr Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej

„Przedszkole Trzylatka” jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. Z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1). Program „Przedszkole Trzylatka” skupia uwagę na integralnym rozwoju dzieci w zakresie: rozwoju intelektualnego, społecznego, językowego, poznawczego, artystycznego, emocjonalnego, w zakresie grafomotoryki i rozwoju fizycznego zwracając przy tym uwagę na naturalna potrzebę ruchu dzieci w tym wieku.

Przedszkole trzylatka to:

 • Wspomaganie rozwoju mowy.
 • Wzbudzanie zainteresowania przyrodą.
 • Zachęcanie do samodzielności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
 • Rozwijanie pamięć i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Odwoływanie się do własnych doświadczeń

Program Wychowania Przedszkolnego
„Razem w Przedszkolu czterolatka”
Jolanty Andrzejewskiej, Jolanta Wieruckiej

Program „Razem w przedszkolu” jest opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.). „Razem w Przedszkolu czterolatka” to zajęcia, zabawy oraz ćwiczenia, które pozwalają przedszkolakom kształtować się w sferze ruchowej w tym małej i dużej motoryce, koordynacji wzrokowo- ruchowej, w sferze poznawczej, w tym percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi, mowy oraz myślenia.

Razem w przedszkolu czterolatka to:

 • przedszkolak jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i własne możliwości
 • o skuteczności wsparcia przedszkolaka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące wypełniające społeczną przestrzeń rozwoju dziecka i są to najczęściej rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, inni dorośli, dziadkowie, kuzyni, koledzy, znajomi.
 • Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.
 • Aktywny przedszkolak uczy się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze, z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne.
 • Proces uczenia się dziecka bazuje na jego indywidualnych doświadczeniach uzyskiwanych w toku działania.

W zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez „Gumisiową Dolinę” wykorzystujemy bogaty dorobek pedagogiczny między innymi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisonna, czy też elementy polisensorycznego-wielozmysłowego poznawania świata. Realizacja podstawy programowej poprzez wykorzystanie wszystkich zajęć i programów , które są w naszej bogatej ofercie (między innymi poczta pantoflowa, skaczące nutki, wyginam śmiało ciało, rulonik językowy, kolorowe kredki, bajka na pogodę i niepogodę – bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej, dźwięki, które leczą – muzykoterapia, a ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami i inne…) pozwalają z każdego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc każde dziecko w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym, co wpływa na odpowiednie przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach edukacji. W podejściu do dzieci naszym priorytetem jest zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego dziecka, stworzenie przyjaznej atmosfery, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy naszych przedszkolaczków proponujemy następujące proporcje zagospodarowania czasu pobytu dziecka w Gumisiowej Dolinie w rozliczeniu tygodniowym:

 • 1/5 czasu jest przeznaczona na zabawę swobodną – przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • 1/5 czasu przeznaczona jest na zabawy na świeżym powietrzu – boisko, park, plac zabaw;
 • 1/5 czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • 2/5 czasu są dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela – w tym czasie mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

Lista realizowanych programów

„Pedagogika Marii Montessorii”

Pedagogika M. Montessorii daje możliwość przedszkolaczkom rozwoju na wielu płaszczyznach m.in. rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera ich spontaniczną i twórczą aktywność. Założeniami tej padagogiki jest również pomaganie w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy czy umiejętności szkolnych i współdziałania.

Elementy pedagogiki M. Montessorii realizowane są w „Gumisiowej Dolinie” poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku, do pracy swojej jak i innych,
 • wspomaganiu podczas pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw opartych na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa

Metoda Paula Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna to metoda, która w naturalny sposób wspomaga rozwój dziecka bez względu na wiek. Założenia metody oparte są na wykorzystaniu prostych ćwiczeń fizycznych, które łączą pracę ciała i umysłu.

Proponowane techniki pracy z ciałem wspierają współpracę półkul mózgowych, co w konsekwencji daje możliwość łatwiejszego uczenia się poprzez wzrost możliwości rozumienia i pamięci. Zajęcia z polegają na systematycznym powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń, w celu pobudzenia różnych obszarów mózgu, polepszenia koncentracji oraz regulacji emocji. Odnoszą się do koordynacji ruchowej całego ciała. Koordynacji zmysłów słuchu, wzroku, równowagi, planowania ruchu i poruszania się w przestrzeni, umiejętności przewidywania i myślenia.


Program Myję Ząbki

Żłobek „Słodki Bobasek” realizuje programu „myję ząbki”.

Program ma na celu kształtowanie nawyków związanych z higienicznym trybem życia oraz zaprzyjaźnienie i zapoznanie się z wizytą w gabinecie stomatologicznym.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o przyniesienie szczoteczki do mycia ząbków wraz z kubeczkiem


Program Grający Nocniczek

Realizujemy również program „pożegnanie z pieluszką”

W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o dostarczenie większej ilości ubranek tj. bawełnianych majteczek , krótkich koszulek (nie zakładamy w tym czasie „bodziaków”), krótkich spodenek.
Do programu przystępują dzieci od 2-go roku życia.


Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. 

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.


Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej

Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia w późniejszym czasie naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.


„Bajka na pogodę i niepogodę”- bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej

Bajki czyli niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co niemożliwe staje się możliwe

Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, która tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.


„Dźwięki, które leczą” -muzykoterapia

Muzyka to wspaniałe zjawisko. Dzięki niej potrafimy wyrażać nasze emocje, rozładować gromadzące się napięcie, zrozumieć innych, przełamać kulturowe i społeczne bariery. Muzykoterapia to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój dziecka.

Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ na maluszki. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.


„… a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ” – program opieki nad roślinkami

Edukacja dzieci, już od najmłodszych lat życia, jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do flory i fauny i jej ochrony tu i teraz w nowej przyszłości. 

Dziecko z natury jest bacznym obserwatorem, dociekliwym badaczem, a uczucia w tym wieku przybierają różne formy, zarówno spontanicznych poszukiwań, jak i systematycznej pracy pod kierunkiem opiekunów. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.


Bezpieczeństwo maluszków na co dzień

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w żłobku to podstawowe zadanie dla opiekuna. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.  

Dlatego też bardzo ważne jest, aby żłobek od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone,
 • Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • Edukacja podejmowania właściwych decyzji

Bezpieczny Słodki Bobasek to:

 • Piękne, przestronne sale,
 • Zabawki z atestem bezpieczeństwa,
 • Bezpieczny plac zabaw,
 • Uśmiechnięty personel,
 • Pomoc dziecku w każdej sytuacji,

Higiena Słodkich Bobasków a co to takiego?

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego.

W Słodkim Bobasku realizujemy następujące cele:

Przyzwyczajania dzieci do częstego przebywania na powietrzu:

 • nabywania przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia
 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
 • nawilżanie powietrza odpowiedniego ogrzewanych pomieszczeniach
 • odpowiedniego ubierania maluszków w zależności od temperatury

Zachowanie się dzieci w zależności od pogody i pory roku:

 • rozgrzewania w czasie chłodu, umiejętności przeciwdziałania marznięciu np. ruch rozcierania rąk, szukanie osłony przed wiatrem, deszczem
 • chronienie się w cień przed silną operacją słońca (spokojne zabawy, zaspakajanie pragnienia)
 • chronienie skóry przed silnym mrozem (smarowanie twarzy kremem)

Przedszkolaczkom oferowane są dodatkowe zajęcia, finansowane przez Przedszkole Gumisiowa Dolina, które prowadzone są przez doświadczonych, zawsze uśmiechniętych nauczycieli 🙂 Edukacyjna

Język angielski 

– prowadzony metodą First Steps przez lektorów Szkoły Języków Obcych CE LINGUA. Zajęcia 30 min. odbywają się dwa razy w tygodniu.

Metoda First Steps łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu są materiały edukacyjne oraz pacynka Ziggy – jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe, tak aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.


Język Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne w przedszkolu Gumisiowa Dolina prowadzone są raz w tygodniu przez dyplomowanych instruktorów Studia Tańca Swing.

Autorski program ofertowany przez Studio Tańca Swing „taniec i ruch w wychowaniu przedszkolnym”. Atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom satysfakcję z poznawania figur i układów tanecznych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, a także pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny przedszkolaków. Atrakcyjny przebieg kursu kroczek po kroczku poprzez ćwiczenia i zabawę wykształca się u dzieci poczucie rytmu, estetyki, a także wrażliwości muzycznej. Ponadto dzieci uczą się prawidłowej postawy ciała, dobrych manier, wyrażania siebie poprzez ruch, poznają świat tańca poprzez ekspozycję przedmiotów, strojów z nim związanych. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie wykwalifikowanych tancerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.