Zajęcia dla przedszkola

Lista realizowanych zajęć

Poczta pantoflowa

Zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
 • wykonanie próśb opiekuna,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki

Zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:

 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
 • osiągnięcie integracji w grupie,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało

To propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom:

 • właściwą koordynację ciała,
 • poznanie własnego ciała w ruchu,
 • integracja grupy,
 • wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka,
 • rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy

z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej…

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury,
 • nabycie swobody językowej,
 • ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
 • nabycie melodii języka,
 • osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
 • nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
 • nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Kolorowe kredki

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. 

Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń…

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych zapewnia maluszkom:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,
 • kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
 • wyrażanie indywidualnej kreatywności,
 • rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

Ćwierkające ptaszki kredki

Relaksacja to rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejsza się negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. W wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój. Wśród metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych zapewnia maluszkom:zwrócenie uwagi na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w rytm swojego ciała,

 • nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
 • potrafi odczuć piękno utworów muzycznych i uspokoić pod wpływem muzyki,
 • poprawia samopoczucie dzieci,
 • wpływa na pozytywne postrzeganie otoczenia.

Krzywe zwierciadło

Głównym założeniem tych zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Zajęcia ruchowe nie tylko wspomagają rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. To metoda uniwersalną, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych zapewnia maluszkom:

 • zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
 • rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
 • rozwój psychoruchowy poprzez realizację zadań ruchowych,
 • naukę świadomości siebie,
 • naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Czerwony kapturek

Zajęcia teatralne, będące z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. 

Dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Prowadzone zajęcia aktywizują spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie.

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia maluszkom:

 • modelowanie uczuć oraz postaw,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwój zainteresowań,
 • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji

Program dla żłobka

Lista realizowanych programów

Program Myję Ząbki

Żłobek „Słodki Bobasek” realizuje programu „myję ząbki”.

Program ma na celu kształtowanie nawyków związanych z higienicznym trybem życia oraz zaprzyjaźnienie i zapoznanie się z wizytą w gabinecie stomatologicznym.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o przyniesienie szczoteczki do mycia ząbków wraz z kubeczkiem


Program Grający Nocniczek

Realizujemy również program „pożegnanie z pieluszką”

W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o dostarczenie większej ilości ubranek tj. bawełnianych majteczek , krótkich koszulek (nie zakładamy w tym czasie „bodziaków”), krótkich spodenek.
Do programu przystępują dzieci od 2-go roku życia.


Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. 

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.


Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej

Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia w późniejszym czasie naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.


„Bajka na pogodę i niepogodę”- bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej

Bajki czyli niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co niemożliwe staje się możliwe

Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, która tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.


„Dźwięki, które leczą” -muzykoterapia

Muzyka to wspaniałe zjawisko. Dzięki niej potrafimy wyrażać nasze emocje, rozładować gromadzące się napięcie, zrozumieć innych, przełamać kulturowe i społeczne bariery. Muzykoterapia to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój dziecka.

Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ na maluszki. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.


„… a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ” – program opieki nad roślinkami

Edukacja dzieci, już od najmłodszych lat życia, jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do flory i fauny i jej ochrony tu i teraz w nowej przyszłości. 

Dziecko z natury jest bacznym obserwatorem, dociekliwym badaczem, a uczucia w tym wieku przybierają różne formy, zarówno spontanicznych poszukiwań, jak i systematycznej pracy pod kierunkiem opiekunów. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.


Bezpieczeństwo maluszków na co dzień

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w żłobku to podstawowe zadanie dla opiekuna. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.  

Dlatego też bardzo ważne jest, aby żłobek od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone,
 • Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • Edukacja podejmowania właściwych decyzji

Bezpieczny Słodki Bobasek to:

 • Piękne, przestronne sale,
 • Zabawki z atestem bezpieczeństwa,
 • Bezpieczny plac zabaw,
 • Uśmiechnięty personel,
 • Pomoc dziecku w każdej sytuacji,

Higiena Słodkich Bobasków a co to takiego?

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego.

W Słodkim Bobasku realizujemy następujące cele:

Przyzwyczajania dzieci do częstego przebywania na powietrzu:

 • nabywania przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia
 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
 • nawilżanie powietrza odpowiedniego ogrzewanych pomieszczeniach
 • odpowiedniego ubierania maluszków w zależności od temperatury

Zachowanie się dzieci w zależności od pogody i pory roku:

 • rozgrzewania w czasie chłodu, umiejętności przeciwdziałania marznięciu np. ruch rozcierania rąk, szukanie osłony przed wiatrem, deszczem
 • chronienie się w cień przed silną operacją słońca (spokojne zabawy, zaspakajanie pragnienia)
 • chronienie skóry przed silnym mrozem (smarowanie twarzy kremem)

Program dla przedszkola

 Przedszkole Niepubliczne Gumisiowa Dolina realizuje:

Program Wychowania i Edukacji Przedszkolnej
„Przedszkole trzylatka”
Dr Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej

„Przedszkole Trzylatka” jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. Z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1). Program „Przedszkole Trzylatka” skupia uwagę na integralnym rozwoju dzieci w zakresie: rozwoju intelektualnego, społecznego, językowego, poznawczego, artystycznego, emocjonalnego, w zakresie grafomotoryki i rozwoju fizycznego zwracając przy tym uwagę na naturalna potrzebę ruchu dzieci w tym wieku.

Przedszkole trzylatka to:

 • Wspomaganie rozwoju mowy.
 • Wzbudzanie zainteresowania przyrodą.
 • Zachęcanie do samodzielności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
 • Rozwijanie pamięć i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Odwoływanie się do własnych doświadczeń

Program Wychowania Przedszkolnego
„Razem w Przedszkolu czterolatka”
Jolanty Andrzejewskiej, Jolanta Wieruckiej

Program „Razem w przedszkolu” jest opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.). „Razem w Przedszkolu czterolatka” to zajęcia, zabawy oraz ćwiczenia, które pozwalają przedszkolakom kształtować się w sferze ruchowej w tym małej i dużej motoryce, koordynacji wzrokowo- ruchowej, w sferze poznawczej, w tym percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi, mowy oraz myślenia.

Razem w przedszkolu czterolatka to:

 • przedszkolak jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i własne możliwości
 • o skuteczności wsparcia przedszkolaka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące wypełniające społeczną przestrzeń rozwoju dziecka i są to najczęściej rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, inni dorośli, dziadkowie, kuzyni, koledzy, znajomi.
 • Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.
 • Aktywny przedszkolak uczy się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze, z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne.
 • Proces uczenia się dziecka bazuje na jego indywidualnych doświadczeniach uzyskiwanych w toku działania.

W zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez „Gumisiową Dolinę” wykorzystujemy bogaty dorobek pedagogiczny między innymi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisonna, czy też elementy polisensorycznego-wielozmysłowego poznawania świata. Realizacja podstawy programowej poprzez wykorzystanie wszystkich zajęć i programów , które są w naszej bogatej ofercie (między innymi poczta pantoflowa, skaczące nutki, wyginam śmiało ciało, rulonik językowy, kolorowe kredki, bajka na pogodę i niepogodę – bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej, dźwięki, które leczą – muzykoterapia, a ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami i inne…) pozwalają z każdego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc każde dziecko w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym, co wpływa na odpowiednie przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach edukacji. W podejściu do dzieci naszym priorytetem jest zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego dziecka, stworzenie przyjaznej atmosfery, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy naszych przedszkolaczków proponujemy następujące proporcje zagospodarowania czasu pobytu dziecka w Gumisiowej Dolinie w rozliczeniu tygodniowym:

 • 1/5 czasu jest przeznaczona na zabawę swobodną – przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • 1/5 czasu przeznaczona jest na zabawy na świeżym powietrzu – boisko, park, plac zabaw;
 • 1/5 czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • 2/5 czasu są dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela – w tym czasie mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

Lista realizowanych programów

„Pedagogika Marii Montessorii”

Pedagogika M. Montessorii daje możliwość przedszkolaczkom rozwoju na wielu płaszczyznach m.in. rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera ich spontaniczną i twórczą aktywność. Założeniami tej padagogiki jest również pomaganie w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy czy umiejętności szkolnych i współdziałania.

Elementy pedagogiki M. Montessorii realizowane są w „Gumisiowej Dolinie” poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku, do pracy swojej jak i innych,
 • wspomaganiu podczas pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw opartych na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa

Metoda Paula Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna to metoda, która w naturalny sposób wspomaga rozwój dziecka bez względu na wiek. Założenia metody oparte są na wykorzystaniu prostych ćwiczeń fizycznych, które łączą pracę ciała i umysłu.

Proponowane techniki pracy z ciałem wspierają współpracę półkul mózgowych, co w konsekwencji daje możliwość łatwiejszego uczenia się poprzez wzrost możliwości rozumienia i pamięci. Zajęcia z polegają na systematycznym powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń, w celu pobudzenia różnych obszarów mózgu, polepszenia koncentracji oraz regulacji emocji. Odnoszą się do koordynacji ruchowej całego ciała. Koordynacji zmysłów słuchu, wzroku, równowagi, planowania ruchu i poruszania się w przestrzeni, umiejętności przewidywania i myślenia.


Program Myję Ząbki

Żłobek „Słodki Bobasek” realizuje programu „myję ząbki”.

Program ma na celu kształtowanie nawyków związanych z higienicznym trybem życia oraz zaprzyjaźnienie i zapoznanie się z wizytą w gabinecie stomatologicznym.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o przyniesienie szczoteczki do mycia ząbków wraz z kubeczkiem


Program Grający Nocniczek

Realizujemy również program „pożegnanie z pieluszką”

W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o dostarczenie większej ilości ubranek tj. bawełnianych majteczek , krótkich koszulek (nie zakładamy w tym czasie „bodziaków”), krótkich spodenek.
Do programu przystępują dzieci od 2-go roku życia.


Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. 

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.


Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej

Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia w późniejszym czasie naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.


„Bajka na pogodę i niepogodę”- bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej

Bajki czyli niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co niemożliwe staje się możliwe

Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, która tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.


„Dźwięki, które leczą” -muzykoterapia

Muzyka to wspaniałe zjawisko. Dzięki niej potrafimy wyrażać nasze emocje, rozładować gromadzące się napięcie, zrozumieć innych, przełamać kulturowe i społeczne bariery. Muzykoterapia to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój dziecka.

Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ na maluszki. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.


„… a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ” – program opieki nad roślinkami

Edukacja dzieci, już od najmłodszych lat życia, jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do flory i fauny i jej ochrony tu i teraz w nowej przyszłości. 

Dziecko z natury jest bacznym obserwatorem, dociekliwym badaczem, a uczucia w tym wieku przybierają różne formy, zarówno spontanicznych poszukiwań, jak i systematycznej pracy pod kierunkiem opiekunów. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.


Bezpieczeństwo maluszków na co dzień

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w żłobku to podstawowe zadanie dla opiekuna. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.  

Dlatego też bardzo ważne jest, aby żłobek od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone,
 • Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • Edukacja podejmowania właściwych decyzji

Bezpieczny Słodki Bobasek to:

 • Piękne, przestronne sale,
 • Zabawki z atestem bezpieczeństwa,
 • Bezpieczny plac zabaw,
 • Uśmiechnięty personel,
 • Pomoc dziecku w każdej sytuacji,

Higiena Słodkich Bobasków a co to takiego?

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego.

W Słodkim Bobasku realizujemy następujące cele:

Przyzwyczajania dzieci do częstego przebywania na powietrzu:

 • nabywania przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia
 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
 • nawilżanie powietrza odpowiedniego ogrzewanych pomieszczeniach
 • odpowiedniego ubierania maluszków w zależności od temperatury

Zachowanie się dzieci w zależności od pogody i pory roku:

 • rozgrzewania w czasie chłodu, umiejętności przeciwdziałania marznięciu np. ruch rozcierania rąk, szukanie osłony przed wiatrem, deszczem
 • chronienie się w cień przed silną operacją słońca (spokojne zabawy, zaspakajanie pragnienia)
 • chronienie skóry przed silnym mrozem (smarowanie twarzy kremem)

Przedszkolaczkom oferowane są dodatkowe zajęcia, finansowane przez Przedszkole Gumisiowa Dolina, które prowadzone są przez doświadczonych, zawsze uśmiechniętych nauczycieli 🙂 Edukacyjna

Język angielski 

– prowadzony metodą First Steps przez lektorów Szkoły Języków Obcych CE LINGUA. Zajęcia 30 min. odbywają się dwa razy w tygodniu.

Metoda First Steps łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu są materiały edukacyjne oraz pacynka Ziggy – jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe, tak aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.


Język Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne w przedszkolu Gumisiowa Dolina prowadzone są raz w tygodniu przez dyplomowanych instruktorów Studia Tańca Swing.

Autorski program ofertowany przez Studio Tańca Swing „taniec i ruch w wychowaniu przedszkolnym”. Atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom satysfakcję z poznawania figur i układów tanecznych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, a także pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny przedszkolaków. Atrakcyjny przebieg kursu kroczek po kroczku poprzez ćwiczenia i zabawę wykształca się u dzieci poczucie rytmu, estetyki, a także wrażliwości muzycznej. Ponadto dzieci uczą się prawidłowej postawy ciała, dobrych manier, wyrażania siebie poprzez ruch, poznają świat tańca poprzez ekspozycję przedmiotów, strojów z nim związanych. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie wykwalifikowanych tancerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Zajęcia dla żłobka

Lista realizowanych zajęć

Poczta pantoflowa

Zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
 • wykonanie próśb opiekuna,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki

Zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:

 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
 • osiągnięcie integracji w grupie,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało

To propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom:

 • właściwą koordynację ciała,
 • poznanie własnego ciała w ruchu,
 • integracja grupy,
 • wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka,
 • rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy

z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej…

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury,
 • nabycie swobody językowej,
 • ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
 • nabycie melodii języka,
 • osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
 • nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
 • nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Kolorowe kredki

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. 

Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń…

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych zapewnia maluszkom:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,
 • kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
 • wyrażanie indywidualnej kreatywności,
 • rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

Ćwierkające ptaszki kredki

Relaksacja to rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejsza się negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. W wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój. Wśród metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych zapewnia maluszkom:zwrócenie uwagi na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w rytm swojego ciała.

 • nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
 • potrafi odczuć piękno utworów muzycznych i uspokoić pod wpływem muzyki,
 • poprawia samopoczucie dzieci,
 • wpływa na pozytywne postrzeganie otoczenia.

Krzywe zwierciadło

Głównym założeniem tych zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Zajęcia ruchowe nie tylko wspomagają rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. To metoda uniwersalną, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych zapewnia maluszkom:

 • zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
 • rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
 • rozwój psychoruchowy poprzez realizację zadań ruchowych,
 • naukę świadomości siebie,
 • naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Czerwony kapturek

Zajęcia teatralne, będące z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. 

Dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Prowadzone zajęcia aktywizują spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie.

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia maluszkom:

 • modelowanie uczuć oraz postaw,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwój zainteresowań,
 • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji

Plan dnia w żłobku – co i o której godzinie będzie robiło Twoje dziecko

Plan Dnia – grupa najmłodsza

W grupie najmłodszych dzieci plan dnia dostosowywany jest do ich indywidualnych potrzeb.


Plan Dnia – średniaczki , starszaczki

6:30 – przyjmowanie dzieci, indywidualne zajęcia edukacyjne
8:30 – poranna gimnastyka/ powitanie dnia
8:50 – mycie rączek
9:00 – śniadanie
9:30 – higiena i pielęgnacja dzieci
9:45 – zajęcia wspólne: zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, edukacyjne, językowe, teatralne … realizacja miesięcznego planu zajęć
10:50 – mycie rączek
11:00 – obiadek II danie
11:45 – poobiednia drzemka
13:30 – 14:00 – dzieci indywidualnie wstają, następnie podawana jest zupka
14:00 – luźna zabawa dzieci
14:30 – higiena i pielęgnacja dzieci
15:30 – 16:00 – podwieczorek
16:00 – 17:30 – zabawy tematyczne


Plan Dnia – przedszkolaki

Ćwiczenie indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.


Plan Dnia Gumisiów

6:30 – 8:30 – Przyjmowanie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualne zajęcia edukacyjne.
8:30 – 9:00 – Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).
9:00 – 9:20 – Śniadanie.
9:20 – 9:30 – Higiena i pielęgnacja dzieci.
9:30 – 11:15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11:15 – 11:30 – Przygotowanie do obiadu – mycie rączek
11:30 – Obiad. II danie.
12:00 – 14:00 – Leżakowanie.
14:00 – 14:20 – Obiad. Zupa.
14:20 – 14:40 – Higiena i pielęgnacja dzieci.
14:40 – 15:15 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszyków.
15:15 – Podwieczorek.
15:30 – Ćwiczenie indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, potrzebach, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.

Wyżywienie – zasady wyżywienia w naszych placówkach

Wyżywienie – żłobek Słodki Bobasek Rzeszów

We własnym zakresie

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość skorzystania z posiłków (obiad: zupa, 2 danie, podwieczorek) dostarczanych przez firmę cateringową, oraz śniadanie przygotowywane na terenie placówki cena łączna 1/dzień – 8,50 PLN

 

Aktualny jadłospis w zakładce menu:)

ekosmyk.com menu 2022

Wyprawka do przedszkola – lista potrzebnych rzeczy

Wyprawka Gumisia

Prosimy rodziców o podpisanie rzeczy przyniesionych do „Gumisiowej Doliny”

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:

 • ubranka na zmian
 • buciki zmienne
 • pieluszki jednorazowe w przypadku jeśli dziecko jeszcze używa
 • chusteczki „mokre”
 • kubeczek wraz ze szczoteczką
 • w przypadku dzieci ze skłonnościami uczuleniowymi: krem (z filtrem UV lub ochronny tłusty – zależnie od pory roku)
 • kubek niekapek
 • ulubiona przytulanka dziecka, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania z nią

Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

Wyprawka do żłobka – lista potrzebnych rzeczy

Wyprawka dla maluszka

Pierwsze dni w nowej sytuacji bywają dla dziecka i rodziców trudne i pełne niepokoju, dlatego stworzyliśmy możliwość by byli Państwo razem ze swoimi dziećmi przez kilka pierwszych dni, tak by poczuły się bezpiecznie w nowym miejscu.

Ważne jest by dziecko miało ze sobą coś własnego, co kojarzy mu się z domem, zapewnia komfort przebywania z dala od niego i rodziców.


Wyprawka Słodkiego Bobaska

Prosimy rodziców o podpisanie rzeczy przyniesionych do Akademii Maluszka „Słodki Bobasek”:

 • obuwie zmienne dla rodziców, którzy będą przebywać z dzieckiem podczas dni adaptacyjnych
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 • 2 komplety ubranek na zmianę
 • buciki zmienne (dla dzieci chodzących)
 • skarpetki dla niemowląt
 • dla niemowląt wskazana byłaby np. „mamusina podkoszulka”, tak aby
 • dziecko w trudnych momentach mogło poczuć bliskość mamy
 • pieluszki jednorazowe 5 szt. (niewykorzystane zostają na następny dzień)
 • chusteczki „mokre”
 • kubeczek wraz ze szczoteczką oraz pastą do ząbków (jeżeli dziecko używa)
 • w przypadku dzieci ze skłonnościami uczuleniowymi : krem (z filtrem
 • UV lub ochronny tłusty – zależnie od pory roku)
 • zestaw do karmienia (butelki na mleko i/lub sok, kubeczek „niekapek”)
 • smoczek z zapinką (jeżeli dziecko używa)
 • ulubiona przytulanka dziecka, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania z nią

Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć zawarte są w opłacie miesięcznej.

RODO

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem/żłobkiem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez AKADEMIA MALUSZKA SŁODKI BOBASEK S.C.. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole/żłobek nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, data urodzenia, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole/żłobek udostępnia wyłącznie Urzędom i Instytucjom w obrębie działalności żłobka/przedszkola.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że: Administratorem danych osobowych jest AKADEMIA MALUSZKA SŁODKI BOBASEK S.C. reprezentowany przez Monikę Jagiełło i Edytę Lawenda z siedzibą przy ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów, tel: Edyta Lawenda: 695-761-799, Monika Jagiełło: 667-305-003 mail: kontakt@slodkibobasek.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 08 2468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com